Nabídka spolupráce a služeb

Diktovací systémy

Nabízíme diktovací systémy pro převod diktované řeči na text prostřednictvím systému rozpoznávání řeči. Po krátkém zaučení může běžný řečník dosáhnout úspěšnosti rozpoznávání až 98 %, přičemž je hlasem vytvářen kompletní textový dokument včetně interpunkce či formátování, což umožňuje snadné vytváření např. hotových zápisů výsledků medicínských vyšetření, advokátních textů či zápisů soudních rozhodnutí. Tímto způsobem lze výrazným způsobem redukovat časovou i cenovou náročnost diktování do diktafonu a následného manuálního přepisu trénovanými přepisovateli.

V případě diktování odborných textů nabízíme i přípravu specifických slovníků (a jazykových modelů) pro řešenou oblast přepisu. Diktovací systém je možno využít i pro diktování do stávajících systémů či jiných dokumentů.

Reference:

 • NovaSoft
 • Fakultní nemocnice Motol, VFN, IKEM
 • Advokátní kancelář Všetečka, Advokátní kancelář Dittrich, ...

Kontakt:

Ing. Aleš Pražák, Ph.D.prof. ing. Josef Psutka, CSc.

Vývoj softwaru pro komunikaci neslyšících

Nabízíme vývoj či konzultace při vývoji systémů určených pro komunikaci s nebo mezi neslyšícími. Často se při návrhu systémů pro komunikaci s uživateli nebere v úvahu to, že daným uživatelem může být i uživatel se specifickými potřebami. V případě neslyšících uživatelů to pak znamená zajistit komunikaci s tímto uživatelem pomocí českého znakového jazyka. To by mělo být zohledněno především při návrhu systémů určených pro širokou veřejnost.

V rámci naší výzkumné aktivity se zabýváme studiem komunikace mezi člověkem a počítačem pomocí přirozeného jazyka, včetně jazyka znakového. K dispozici jsou tak unikátní nástroje pro automatickou syntézu znakového jazyka pomocí avatara a také nástroje pro automatické rozpoznávání a překlad znakového jazyka. Nabízíme tedy tvorbu kompletní aplikace nebo pomoc při zapojení vyvinutých technologií do stávajících aplikací.

Reference:

 • MUSSLAP - Multimodal Human Speech and Sign Language Processing for Human-Machine Communication – výzkumný projekt zabývající se multimodálním zpracováním lidské znakové a mluvené řeči počítačem pro komunikaci člověk-stroj
 • POJABR - Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka – projekt zaměřený na podporu vzdělání sluchově postižených studentů
 • znaky.zcu.cz – on-line slovník českého znakového jazyka

Kontakt:

Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.

Kurzy pro práci s nástroji pro využití a zpracování znakového jazyka

Zájemcům nabízíme možnost zúčastnit se kurzu pro práci s on-line slovníkem znakového jazyka. Náplní kurzu je představení slovníku a popis ovládání uživatelské části slovníku, která slouží k prohlížení zadaných hesel a jejich vyhledávání. V druhé části kurzu je pak představeno ovládání administrativní části slovníku, které je určeno k zadávání nových nebo úpravě stávajících hesel ve slovníku.

Druhý kurz je zaměřen na použití metodiky pro tvorbu slovníku znakového jazyka. Jde především o nastavení podmínek a použití vhodných záznamových zařízení při záznamu zpracovávaných znaků tak, aby při následném zpracování záznamů mohly být využity nástroje pro automatické zpracování znakového jazyka. Jde např. o využití programu pro automatický střih zaznamenaných znaků.

Třetí kurz je zaměřen na použití nástroje pro tvorbu HamNoSys notace znaků. Tato notace slouží k tvorbě prostorové podoby znaku, kterou lze poté využít v systému pro automatickou syntézu znakového jazyka nebo on-line slovníku znakového jazyka. Součástí kurzu je i představení samotné notace a jejího použití pro popis znaků a také základy SignWriting notace, již lze také využít v on-line slovníku.

Reference:

 • POJABR - Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka – projekt zaměřený na podporu vzdělání sluchově postižených studentů
 • znaky.zcu.cz – on-line slovník českého znakového jazyka

Kontakt:

Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.

Identifikace osob

Nabízíme kompletní vývoj aplikací identifikace osob podle hlasu Typickou úlohou je situace, kdy na vstup systému je přiveden proud řečových dat od několika řečníků a výstupem je informace o časových pásmech, ve kterých jednotliví řečníci mluví, společně s informací o jejich identitě. Příkladem může být situace, kdy se řečníci postupně střídají ve výpovědích a úlohou je identifikovat nejen identitu mluvčího, ale také identifikovat, kdy ke změně mluvčího došlo.

Pro potřeby konkrétní zakázky využíváme vlastní knihovnu implementující state-of-the-art přístupy v úloze identifikace osob podle hlasu:

 • Gaussian Mixture Model (GMM) – statistický model, slouží k reprezentaci řečových dat
 • Support Vector Machines (SVM) – diskriminativní model řečových dat vhodný v případě menšího počtu vstupních dat
 • Joint Factor Analysis (JFA), Probabilistic Linear Discriminant Analysis (PLDA) – statistický model, pomáhá zmírnit vliv změny akustického prostředí, ve kterém je identifikační systém nasazen
 • Neural Network – nelineární přístup k modelování řečových dat pomocí neuronových sítí
 • Adaptační techniky (MAP, MLLR a jiné) – adaptace robustně odhadnutých modelů (např. GMM) na nová data
 • Identifikační techniky související s jednotlivými modely (GMM, SVM, JFA, …) + metody kombinace výsledků různých identifikačních metod (regresní metody, NN a jiné)

Reference:

Účast a obsazení předních příček v mezinárodních soutěžích zaměřených na identifikaci osob podle hlasu.

 • Účast v soutěži EVALITA 2009 organizované Italian Association for Artificial Intelligence.
 • Účast v soutěži MOBIO 2010 organizované Idiap Research Institute, Switzerland, University of Oulu, Finland, Brno University of Technology, Czech Republic.
 • Účast v soutěži NIST SRE 2010 organizované americkým institutem pro standardy a technologii: National Institute of Standards and Technology (NIST).
 • Publikační činnost v oblasti zpracování řeči.

Kontakt:

Doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.