Projekty

TAČR TB0500MV003 Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat

Cílem projektu je analýza současného stavu publikování prostorových dat a informací ve formě otevřených dat a návrh metodiky, která bude sloužit jako základní nástroj pro otevírání prostorových dat státní správy a samosprávy v České republice. Vytvořená metodika se bude opírat o existující standardy a doporučení organizací ISO, W3C a OGC. Dále budou zohledněny úspěšné mezinárodní projekty realizované na poli otevřených prostorových dat jako například SDI4Apps, SmartOpenData, MELODIES nebo ARE3NA a národní aktivity eGovernmentu, včetně strategických dokumentu ČR k otevřeným datům. Významnou roli v řešení projektu bude hrát sémantika prostorových a princip Linked data, které tvoří nedílnou součást světa otevřených dat. Kromě Západočeské univerzity se na projektu podílí společnost Help service remote sensing, jejíž experti se zabývají především otázkami uživatelských analýz a metadat.

SDI4Apps (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB, http://sdi4apps.eu/)

Projekt SDI4Apps je financovaný programem Competitiveness and Innovation Framework Programme a Ministerstvem vnitra České republiky. Projekt je zaměřený na využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb založených na propojených datech (Linked Data). Cílem je vytvoření platformy a podmínek na podporu tvorbu inovativních služeb a aplikací nad geografickými daty. Konkrétními cíli projektu jsou:

 • integrace nové generace infrastruktury prostorových informací založených na participativní a sociální validaci;
 • podpora jednoduchého vyhledávání a zpřístupnění prostorových informací pro každého;
 • propojení prostorových a neprostorových informací prostřednictvím principů propojených otevřených dat (Linked Open Data);
 • tvorba cloud infrastruktury podporující prostorové informace a polohové lokalizační služby (Location Based Services – LBS);
 • návrh otevřených aplikačně-programových rozhraní (API) podporující integraci prostorových dat a LBS do aplikací vytvořených programátory bez geoinformačních znalostí a zkušenostmi;
 • integrace in-situ měření a dat z pozorování Země;
 • vícejazyčná podpora prostorových dat;
 • otestování platformy prostřednictvím integrace a demonstrace série pilotních aplikací;
 • oslovení externích vývojářů a programátorů;
 • organizace soutěže vývojářů aplikací podporujících širší využití geoprostorových informací;
 • tvorba udržitelného obchodního modelu pro infrastruktury prostorových informací založených na cloud řešeních.

OpenTransportNet (2014 – 2017, CIP-ICT-PSP-PB, http://opentnet.eu/)

Cílem projektu OpenTransportNetwork (OTN) je vytvoření virtuální služby pro agregaci, harmonizaci a vizualizaci otevřených dat související s dopravou. Tato platforma napomůže jak lepšímu řízení dopravy, tak i tvorbě nových inovativních aplikací a služeb pro potřebu dopravy. Tato řešení bude založeno na veřejných datech, lokalizačních službách a dobrovolnicky pořizovaných datech. Projekt sjednotí prostorové geoinformace, dynamické datové toky a neprostorová data pomocí nástrojů vhodných k prořízení velkých datových zdrojů, vizualizačních nástrojů a algoritmů detekce vzoru. Projekt bude ověřen na ve čtyřech pilotních místech: Velké Británii, Belgii, Francii a Libereckém kraji.

 

Plan4business (2012 – 2014, FP7-ICT-2011-SME-DCL, http://www.plan4business.eu/)

Heterogennost dat územního plánování znemožňuje jejich integraci a možnosti analýz na evropské úrovni a v přeshraničním kontextu. Stále narůstající požadavky uživatelů ze strany např. výzkumných organizací, územních plánovačů a realitních kanceláří určují nutnost harmonizace těchto dat, jejich zpřístupnění pomocí webových služeb a možnosti jejich analýz. Projekt Plan4business se zaměřil na vývoj platformy, která bude sloužit nejen jako katalog dostupných dat územního plánování, ale hlavně jako jejich integrátor nabízející možnosti vizualizace a prostorových analýz na evropské a mezinárodní úrovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenních dat bylo hlavním cílem projektu. Úspěšná harmonizace umožní následné analýzy a jednotnou vizualizaci, které budou v rámci projektu detailně zpracovány a navrženy. Servisní platforma, dostupná na http://www.whatstheplan.eu/, je plně v souladu se specifikacemi směrnice INSPIRE.

 

Plan4all (2009 – 2011, eContentplus, http://plan4all.eu/)

Hlavní zaměření eContentplus projektu Plan4all bylo na harmonizaci dat územního plánování s ohledem na Směrnici INSPIRE. Projekt byl založen na existujících „best practices“ v regionech a městech Evropské unie a zhodnocení výsledků současných výzkumných projektů řešených v této oblasti. Výsledky projektu jsou udržovány a dále rozvíjeny v rámci spolku Plan4all, z.s.

 

BRISEIDE (2010 – 2012, CIP-ICT-PSP-2009, http://www.briseide.eu/)

Hlavním cílem projektu BRISEIDE bylo především rozšíření datových modelů vyvinutých či vyvíjených v tematicky příbuzných evropských projektech o časový aspekt, aplikace (například v civilní ochraně) založená na integraci existujících řešení a vývoj služeb pro správu časoprostorových dat.

Projekt BRISEIDE byl aplikován, testován a validován v aplikacích z oblasti civilní ochrany, s použitím příslušných INSPIRE témat, skrze síť zúčastněných subjektů, poskytovatelů dat, technologických partnerů a uživatelů. ZČU jako projektový partner byl zodpovědný za identifikaci uživatelských požadavků. Tyto požadavky jsou cíleny na existující systémy jednotlivých partnerů, které byly v rámci projektu BRISEIDE rozšířeny o podporu zpracování časoprostorových dat. Tým ZČU byl také zodpovědný za vytvoření metadatového profilu projektu podporujícího časová data.

 

SDI-EDU for Regional and Urban Planning (2009 - 2011, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation, http://portal.sdi-edu.zcu.cz)

Projekt SDI-EDU byl zaměřen na přenos znalostí z evropských výzkumných projektů souvisejících se vzděláváním v oblasti tvorby prostorové datové infrastruktury pro územního plánování. Příkladem takových projektů jsou například projekty Humboldt či Naturnet Redime. Základní koncept budování prostorové datové infrastruktury spočívá v přesunu prostorových dat do webového prostředí a v použití webových služeb pro budování sítě distribuovaných geoportálů. Standardy pro budoucí celoevpropskou prostorovou datovou infrastrukturu jsou definovány v evropské směrnici INSPIRE. S implementací směrnice INSPIRE vyvstane silný požadavek na budování znalostních kapacit a na přenos znalostí mezi územními plánovači, evropským regiony či jednotlivými magistráty.

 

Visual Health (2008 – 2009, MŠMT č. 2E08028, http://zdravi.geogr.muni.cz/)

Projekt Visual Health se zabýval tvorbou mezioborových vazeb v průniku přírodovědných oborů a lékařství. Hlavním předmětem zkoumání byly dostupné aktuální údaje z oboru zdravotnictví, zajištění jejich dostupnosti a zhodnocení jejich vlivu na rozhodování jedince o zdraví. Vedlejším předmětem byla tvorba výukových modulů vizualizace zdravotních dat a snaha o propagaci daných vědních oborů mezi širokou veřejností.